X

 

                                                    
نام و نام خانوادگی: مصیب کاظم زاده
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
پست سازمانی: ریاست بیمارستان
تلفن تماس: 08435224589 

 

 


کسب خط مشئ و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه.1


    نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد.2


  3.نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیر


پزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان.


 4.سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها.

 

5.سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان.

 

 6.شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحد های پاراکلینیکی بیمارستان.

 

7.ایجاد کمیته های لازم بیمارستانی, انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف.

 

 8.مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکلات و نواقص موجود در هر مورد.

 

  9. بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی.

 

  10.نظارت بر امور مالی, تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده.

 

11.نظارت و سرپرستی کلی بر حسن اجرای امور اداری و خدمات  بیمارستان

 

  12.اقدام لازم در مورد استخدام, اخراج, تشویق و یا تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان بر اساس مقررات مربوطه.

 

 13.نظارت بر حسن اجرای خدمات مدرسه پرستاری و هیا بهیاری وابسته و انجام آموزش حین خدمت کارکنان.

 

14.اقدام در مورد مکاتبات و مسائل بیمارستان با مراجع رسمی و سایر موسسات به عنوان نماینده و مسئول بیمارستان در حدود


اختیارات تفویضی.


    15.نظارت و سرپرستی در مورد خدمات کادر پرستاری و رفع مشکلات موجود با نظر مسئول مربوطه


 16 تهیه گزارش های متناوب از فعالیت های بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی, بهداشتی, اداری, مالی و ارائه


هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به مقامات مسئول.


 17.نظارت بر ارزشیابی کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات.

 

18. انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.

 

    تهیه گزارش از فعالیت ها, مشکلات و پیشرفت ها جهت سرپرست مربوطه19