طراحی سایت
Live Tabs
                                    

نام و نام خانوادگی: مینا شاکرمی

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی

 

پست سازمانی: مسئول بهبود کیفیت

 

تلفن تماس: 08425224863

 

 
جستجو