X

      پزشکان عمومی بیمارستان ولی عصر (عج)

 

دکتر علی فتحی زاده

دکتر آلاله دالوند

دکتر سحر باقری چیمه

دکتر افشین پیرزاده

دکتر مهیا شعبانی

دکتر محمد صالح عابدینی

دکتر شادی عرفانیان اصل

دکتر حمید میرزایی